Reklama
 
Blog | Tomáš Marvan

Bílá kniha: fakta (2. část)

Výraznější příliv soukromých zdrojů do systému je možno zajistit pouze formou školného s možností odloženého a kontingenčního splácení. Nepřímá podpora studia se bude transformovat na přímou, a to formou studijních grantů, studentských půjček (poskytovaných státem a nízko úročených) a cílených sociálních stipendií (především pro studenty se slabým ekonomicko-sociálním zázemím).

Každý student by měl mít nárok na základní studijní půjčku (ZSP), a to ve všech typech a formách studia (včetně studentů soukromých vysokých škol). ZSP by měla dvě části: ZSP na životní náklady a ZSP na školné. Strop ZSP na životní náklady by mohl být odvozen od oficiálního životního minima. Doba trvání nároku na ZSP na životní náklady by měla být omezena na dobu cca standardní délky studia + 1 rok.

Systém státní finanční podpory se určitým redukovaným způsobem rozšíří i na soukromé školy. Tato změna předpokládá zmíněné zavedení školného na veřejných školách a nesnižování prostředků pro veřejné vysoké školy. Soukromá vysoká škola by měla účtovat školné nepřevyšující strop školného na veřejné vysoké škole v odpovídajícím programu.

Zvýhodní se příležitostné práce studentů (zavede se nový typ pracovní smlouvy usnadňující jejich příležitostné zaměstnávání).

Reklama

Je žádoucí výrazně snížit objem veřejných prostředků rozdělovaných nenormativně a převést je do normativně rozdělované kapitoly. Školy by měly získat jistotu, že reálná hodnota vzdělávacího grantu na již přijaté studenty nebude v dalších letech klesat. Změny reálné výše vzdělávacích grantů by se tedy měly realizovat pouze u nově přijatých studentů.

Profilace tří základních typů institucí nebo jejich součástí na výzkumné, vzdělávací a profesně orientované. (Je přitom zřejmé, že v případě velké univerzity výzkumného typu bude role samosprávných akademických principů větší než v ostatních institucích terciárního vzdělávání, zejména pak v případě škol zaměřených na poskytování profesně orientovaných bakalářských programů.)

Vytvoří se prostředí pro vznik plnohodnotných profesorských pozic vázaných na konkrétního komerčního partnera, který se pak přiměřeným způsobem podílí na jejich financování. Profesorské místo bude obsazeno konkurzem bez podmínky předchozí dlouhodobé pedagogické práce na příslušné vysoké škole. Takový profesor musí být plně rovnoprávným členem akademické obce vysoké školy.

Navrhují se též změny v přijímacím říení na VŠ, které by se mělo reorientovat z testování znalostí uchazečů na testování jejich předpokladů ke studiu.